Stawki dostępu PKP PLK zatwierdzone.


Mimo utrzymującej się od kilku miesięcy deflacji, cennik przewiduje po raz kolejny wzrost stawek za dostęp do infrastruktury.
 
prokolej_2h

Średnie stawki za dostęp do infrastruktury kolejowej w Europie. (ProKolej)
 
 
W opinii Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych (ZNPK) przedłożony projekt zawiera wiele istotnych błędów oraz wątpliwości odnośnie kwalifikowalności kosztów do tzw. „bazy kosztowej” na łączną sumę ok. 1,6 mld zł, czyli nawet 85% planowanej przez PKP PLK bazy kosztowej.
 
Poważne wątpliwości budzi kwalifikacja poszczególnych grup kosztowych. Jak wynika m.in. z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-512/10, do bazy kosztowej może zostać zakwalifikowana ta część kosztów, która jest bezpośrednio ponoszona jako rezultat wykonywania przewozów pociągami.
 
prokolej_2l
Średnia stawka dostępu do infrastruktury PKP PLK. (ProKolej)
 
Tymczasem, w przedłożonym projekcie zawarto szereg pozycji kosztowych opiewających na setki milionów złotych, które nie są ponoszone bezpośrednio jako rezultat wykonywania przewozów pociągami, ani też nie zmieniają się wraz ze wzrostem natężenia ruchu pociągów. Łączna suma kosztów, co do których ZNPK żywi wątpliwości opiewa na kwotę ok. 1,6 mld zł. Jest to kwota istotna i ma znaczący wpływ na poziom stawek dostępu uiszczanych przez przewoźników.
 

 
Więcej…
 
Infografiki: fundacja ProKolej