Rozmawiamy o „tirach na tory” w Ministerstwie.


20.04.2016 r. spotkaliśmy się w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa z dyrektorem Departamentu Kolejnictwa panem dr Stefanem Jareckim.

Przedstawiliśmy rekomendacje wspierające rozwój transportu intermodalnego, który realizuje ideę kampanii „Tiry na tory”. Postulaty te są efektem doświadczeń i informacji zdobytych w trakcie prowadzonej kampanii oraz konsultacji z przewoźnikami i stroną społeczną (złożone przez nas pismo z rekomendacjami). Przekazaliśmy także raport ekspercki „Tiry na tory”.

Najistotniejszą kwestią podnoszoną przez ekspertów jest nierówne traktowanie transportu drogowego kosztem kolejowego. Szczególną rolę odgrywają tu wysokie stawki za przewozy intermodalne. Ministerstwo poinformowało nas, iż jest w trakcie negocjowania z Komisją Europejską systemu wsparcia rozwoju kolei w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Częścią tego systemu będzie również obniżenie stawek za dostęp do infrastruktury. Ministerstwo dostrzega możliwość zgłoszenia zastrzeżeń przez Komisję, zatem nie jest obecnie możliwe określenie skali zmiany cen.

Kolejnym punktem dyskusji było zrównanie statusu prawnego zarządcy infrastruktury kolejowej (PKP PLK) z zarządcą infrastruktury drogowej (GDDKiA). Status PKP PLK wpływa również na ceny dostępu – w przeciwieństwie do GDDKiA jest zobowiązana przynosić zyski. Ministerstwo dostrzega ten problem i konsekwencje, jednak obecnie w ocenie Ministerstwa, przekształcanie i reorganizacja PKP PLK mogłoby skomplikować i niekorzystnie wpłynąć na równoczesną realizację inwestycji w ramach nowej puli środków unijnych (67mld zł w perspektywie 2014-2020).

Na mniejszą konkurencyjność przewozu jednostek intermodalnych (np. kontenerów) koleją wpływa również zasięg systemu poboru opłat od samochodów ciężarowych (viaTOLL) oraz wysokość tych stawek. Jakkolwiek wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że nie jest to Departament bezpośrednio odpowiedzialny za regulacje w tej dziedzinie, to po dłuższej dyskusji Dyrektor wyraził zainteresowanie przedstawionymi przez nas rozwiązaniami, poprosił o przekazanie ich na piśmie oraz zaproponował przekazanie i przedyskutowanie z odpowiednimi decydentami.

Ostatnim tematem rozmowy było wznowienie działania Rady ds. Transportu Intermodalnego. Ministerstwo pozytywnie ocenia dorobek prac Rady – jak się dowiedzieliśmy, obecnie wewnątrz ministerstwa toczą się rozmowy i konsultacje dotyczące wznowienia prac Rady.

Co budujące, rozmowa przebiegła w atmosferze otwartej na dialog i wymianę informacji.
Ministerstwo zaprasza do konsultacji przyszłych rozwiązań oraz zdeklarowało informowanie o przebiegu prac nad odpowiednimi regulacjami.