Wzięliśmy udział w konsultacjach społecznych dokumentu „Europa w ruchu”


Razem z Koalicją Klimatyczną oraz Polskim Klubem Ekologicznym Okręg Mazowiecki wzięliśmy udział w konsultacjach społecznych Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów EUROPA W RUCHU. Program działań na rzecz sprawiedliwego społecznie przejścia do czystej, konkurencyjnej i opartej na sieci mobilności dla wszystkich COM(2017) 283.

 

Szczególnie zwróciliśmy uwagę na wprowadzenie rzetelnego systemu pomiaru efektywności paliwowej pojazdów ciężarowych oraz odejście w krajach Unii od winietowego systemu poboru opłat drogowych na rzecz systemu opartego na płatnościach za realnie pokonaną ilość kilometrów.

Szczególnej uwagi wymaga również kwestia poboru opłat od samochodów ciężarowych w Polsce – tylko 1% dróg publicznych jest objęty taką opłatą (system viaTOLL). Stanowi to znaczną przewagę konkurencyjną transportu drogowego nad kolejowym. 100% linii kolejowych podlega opłacie za przejazd – 1 do 100.

Także w Polsce opłaty drogowe wymagają dalszego zróżnicowania w oparciu o wpływ danego pojazdu na środowisko i zdrowie obywateli. Niezbędne jest również objęcie systemem opłat większej liczby dróg (w tym nie tylko dróg krajowych, ale też regionalnych i lokalnych). Koszty nie muszą przekraczać możliwości budżetowych, jeśli zastosowany zostanie system oparty o technologię satelitarną, nie wymagający budowy bramek.

 

Pełna treść opinii przekazanej Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa (pdf).