Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju stawia na kolej


Ministerstwo Rozwoju (MR) opublikowało Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030). Rozbudowie infrastruktury transportowej i planom związanym z rozwojem mobilności poświęcono w niej kilkanaście stron. Widoczny jest nacisk na rozwój kolei i poprawę funkcjonowania transportu publicznego. W zakresie infrastruktury drogowej założono jedynie dokończenie zaplanowanej już przez wielu laty sieci krajowych dróg ekspresowych i autostrad. Jakie są więc założenia dla promowanego sektora kolejowego?
Strategia zawiera w sobie kilka programów, które wcześniej opracowało np. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB). W odniesieniu do kolei wiele założeń w niej odpowiada temu, co można przeczytać w Krajowym Programie Kolejowym. Na przykład: wzrosnąć ma udział masy ładunków transportu intermodalnego w ogólnej masie ładunków przewożonej transportem kolejowym z 4,63% (2015 r.) do 5 lub 6% w roku 2020.

 

Więcej: Rynek Infrastruktury