Polski rząd przeciwko kluczowym celom transportowej „Białej księgi” Komisji Europejskiej


Po przekazanej w trakcie konsultacji Strategii Rozwoju Transportu informacji, że rząd opracował stanowisko Polski wobec „Białej księgi”, zwróciliśmy się w trybie dostępu do informacji publicznej o jego udostępnienie. Poniżej fragment pisma nadesłanego w odpowiedzi przez Dyrektora Biura Informacji i Promocji Ministerstwa Infrastruktury. Wynika z niego, że Polska negatywnie odnosi się do kluczowych celów zaproponowanych przez Komisję, która formułuje ambitne cele w zakresie redukcji spalin, ale jednocześnie bardzo wyraźnie podkreśla (czego jednak władze Polski zdają się nie dostrzegać), że ich osiągnięcie nie może ograniczać mobilności.


Czytamy w nim między innymi: „Polska prezentuje stanowisko, że podporządkowanie nowej polityki transportowej UE celowi ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 60% do 2050 r. nie pozwoli stworzyć jednolitego i zintegrowanego systemu transportowego Europy. (…) W odniesieniu do ujętych w komunikacie aspektów środowiskowych, Polska popiera ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko, niemniej jednak wskazuje, że zasada ta nie może być realizowana ze szkodą dla zapewnienia podstawowych swobód Unii Europejskiej, w tym swobody przepływu osób i rzeczy. (…) W przypadku Polski, celami sformułowanymi zbyt ambitnie są m.in.:

  • – ograniczenie emisji CO2 o 80-95% w porównaniu z poziomem z 1990 r.;
  • – całkowite wyeliminowanie samochodów z napędem spalinowym z komunikacji w obszarach miejskich do 2050 r.;
  • – ograniczenie liczby wypadków śmiertelnych do zera do 2050 r.;
  • – wzrost udziału kolei w przewozach towarów w odległości powyżej 300 km do 30%,
  • – osiągnięcia 40% poziomu wykorzystania paliwa niskoemisyjnego w lotnictwie do 2050 r.


Całość pisma MI, obejmującego także inne zagadnienia dostępna jest tutaj