Europejskie koleje towarowe podwajają wysiłki w walce ze zmianami klimatu

  • Rail_Freight_Forward_logo

Dzisiaj na konferencji klimatycznej w Katowicach, Rail Freight Forward, koalicja firm i federacji kolejowego transportu towarowego z całej Europy, zobowiązała się do pomocy w zmniejszeniu emisji CO2 w sektorze transportowym nawet o 290 mln ton na przestrzeni nadchodzącej dekady.

Transport towarowy odpowiada za emisję 275 mln ton CO2 rocznie, co stanowi prawie jedną trzecią łącznej emisji transportu wraz z przewozami pasażerskimi. Można oczekiwać, że przy szacowanym wzroście przewozów towarowych o 30% do 2030 r., wpływ tego sektora na klimat znacznie się zwiększy w nadchodzących latach.

Aby tego uniknąć, koalicja Rail Freight Forward będzie podejmować działania na rzecz zwiększenia udziału kolei w przewozach towarowych z 18% obecnie do 30% w 2030 r. Ponieważ transport kolejowy towarów emituje 9 razy mniej CO2 niż przewóz drogowy, takie przesunięcie ładunków z dróg na tory jest konieczne, jeżeli sektor transportowy ma osiągnąć cele klimatyczne określone w porozumieniu paryskim.

Sygnatariusze zobowiązali się przekształcić swój sektor i stworzyć ofertę innowacyjnego i konkurencyjnego transportu kolejowego, jednocześnie wzywając decydentów politycznych i partnerów do stworzenia niezbędnych warunków zewnętrznych pozwalających na przejście od transportu drogowego do kolejowego.

Przewoźnicy towarowi z różnych państw podejmują współpracę na rzecz ochrony środowiska z własnej inicjatywy, bez nakazu swoich rządów i parlamentów. To dlatego, że widzimy ogromną rolę naszego sektora w tym procesie, widzimy rezerwy, jakie mamy, aby ograniczyć emisję CO2 do atmosfery. Zadanie to jest pilne, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że polityka Unii Europejskiej zmierza do tego, aby kolej woziła coraz więcej towarów – powiedział Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – W celu ochrony środowiska inwestujemy w nowoczesny tabor, lokomotywy, które zużywają mniej paliwa, a przez to i emitują mniej szkodliwych gazów. Ten sam proces dotyczy innowacyjnych lokomotyw elektrycznych, które wyposażone w oszczędniejsze silniki, zużywają mniej energii, a więc pośrednio też przyczyniają się do ograniczenia emisji CO2. Przyszłość widzimy ponadto w alternatywnych napędach, np. paliwie wodorowym, które umożliwia produkcję czystej energii – dodał prezes Warsewicz.

Europejska koalicja transportu kolejowego wzywa do bardziej intensywnych działań

Podczas gdy uczestnicy konferencji klimatycznej z całego świata omawiają działania konieczne do przyspieszenia prac na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, koalicja wskazuje wyzwanie, jakie powienien podjąć europejski sektor kolejowego transportu towarowego: intensyfikacja wysiłków oraz przejęcie inicjatywy i odpowiedzialności za budowanie sektora transportu towarowego bardziej przyjaznego dla klimatu. Kolejowy transport towarowy emituje nie tylko 9 razy mniej CO2, ale wytwarza też 8 razy mniej zanieczyszczeń powietrza niż transport drogowy. Z tego powodu koalicja wzywa decydentów politycznych, aby dostrzegli ten potencjał i wykorzystali go do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu.

Transport towarowy: kluczowy obszar gospodarczy o dużym wpływie na klimat

Sektor transportu towarów stanowi 6% europejskiego PKB i co roku przewozi ponad 19 mld ton towarów. Choć jego wpływ na gospodarkę jest ogólnie pozytywny, ma on znaczący negatywny wpływ na środowisko. Dzisiaj 75% wszystkich przewozów towarowych odbywa się w transporcie drogowym, a emisję CO2 przez sektor przewozów towarowych szacuje się na 275 mln ton rocznie. Stanowi to 30% łącznej emisji z transportu.

Ogromne koszty wzrostu przewozów towarowych o 30% do 2030 r.

Zgodnie z oczekiwaniami do 2030 r. przewozy towarów wzrosną o 30%. Jest to w przybliżeniu odpowiednik całego niemieckiego rynku transportu towarowego lub miliona dodatkowych ciężarówek na europejskich drogach w nadchodzącym dziesięcioleciu. Biorąc pod uwagę rygorystyczne cele wyznaczone w porozumieniu paryskim dla sektora transportowego, dalsze bazowanie na przewozach drogowych nie jest opcją ekologiczną.

Bardziej zrównoważona przyszłość: kolejowi przewoźnicy towarowi przyjmują ambitny cel zwiększenia udziału w transporcie do 30%

Sygnatariusze Rail Freight Forward są przekonani, że kolej ma do odegrania zasadniczą rolę w budowaniu bardziej zrównoważonego sektora przewozów towarowych, który pomoże Europie w realizacji celów klimatycznych. Zwiększenie udziału kolejowych przewozów towarowych z 18% obecnie do 30% w 2030 r. może w dużej mierze skompensować oczekiwany wzrost przewozów ładunków i zminimalizować jego wpływ na klimat.

Ten 30-procentowy cel jest ambitny, a europejski sektor kolejowych przewozów towarowych jest zdecydowany podjąć działania niezbędne do jego osiągnięcia. Członkowie Rail Freight Forward zobowiązali się do współpracy na rzecz przekształcenia i modernizacji swojego sektora poprzez zwiększenie efektywności przewozów i standaryzację, poprawę efektywności kosztowej i przyspieszenie innowacji technologicznych. Każdy z operatorów zintensyfikuje prace nad oferowaniem konkurencyjnych produktów, które przekonają klientów, że warto wybrać transport kolejowy ze względu na jego jakość, częstotliwość, niezawodność, elastyczność, cenę i obsługę.

Wezwanie wszystkich zainteresowanych stron do wsparcia inicjatywy

Jednocześnie Rail Freight Forward wzywa decydentów politycznych i kluczowych interesariuszy do wspólnej pracy i zapewnienia warunków zewnętrznych niezbędnych do udanego przejścia na transport modalny.

Po pierwsze, rozwój konkurencyjnej oferty kolejowej wymaga rozwoju infrastruktury, dzięki której przejazd pociągu przez Europę będzie równie łatwy jak przejazd samochodu ciężarowego. Do tego konieczne będzie udzielenie zarządcom infrastruktury silnego mandatu do budowy łatwo dostępnej, dobrze zarządzanej i niezawodnej sieci kolejowej.

Po drugie, wzywa się władze krajowe i unijne do stworzenia przejrzystych i solidnych ram regulacyjnych dla zarządców infrastruktury, umożliwiających stworzenie takiej sieci. Koalicja zwraca się także do władz o wyrównanie podatków, kosztów administracyjnych, opłat za dostęp do infrastruktury dla różnych rodzajów transportu, co wyrówna szanse rynkowe pociągów i ciężarówek.

Kraje podejmujące kroki w celu zapewnienia jasnych ram regulacyjnych i uczciwej konkurencji, mają wyraźnie większy udział kolei w transporcie modalnym, tak jak Austria (32%) i Szwajcaria (37%).

Pociąg Noego: podnoszenie świadomości dla osiągnięcia wspólnego celu

Aby podkreślić zaangażowanie na rzecz ochrony klimatu oraz zdobyć serca i umysły ludzi dla idei zmian w transporcie, członkowie koalicji Rail Freight Forward wybrali Gliwice jako oficjalne miejsce odjazdu Pociągu Noego. Pociąg ten odwiedzi kolejno: Wiedeń (14.01.19), Berlin (24.01.19), Paryż (5.02.19) i Brukselę (20.02.19). W każdym mieście wybitni lokalni artyści uliczni stopniowo zamienią pociąg w najdłuższe ruchome dzieło sztuki na świecie, inspirowane najstarszą opowieścią o aktywizmie ekologicznym.

Więcej informacji na temat Koalicji Rail Freight Forward, jej „Wizji 2030” i Pociągu Noego można znaleźć na stronie www.railfreightforward.eu.

Informacje o Rail Freight Forward

Rail Freight Forward to koalicja europejskich firm z branży kolejowych przewozów towarowych, które podjęły zobowiązanie znaczącego obniżenia negatywnego wpływu transportu towarowego na naszą planetę oraz mobilność poprzez innowacje i poprawę struktury transportu.

Koalicja ma ambicję zwiększenia udziału kolejowych przewozów towarowych do 30% do roku 2030 jako makroekonomicznie lepszego rozwiązania dla rozwoju Europy. Koalicja stara się angażować przedsiębiorstwa kolejowe, zarządców infrastruktury i decydentów w całej Europie w podejmowanie działań na rzecz tej zmiany.

Rail Freight Forward to szeroka i ciągle rozwijająca się koalicja zrzeszająca operatorów kolejowych przewozów towarowych, wspierana przez stowarzyszenia branżowe CER, UIC, ERFA i VDV.

Obecni członkowie koalicji Rail Freight Forward: BLS Cargo, CD Cargo, CFL Cargo, DB Cargo, GreenCargo, Lineas, LTE Group, Mercitalia, Ost-West Logistik, PKP Cargo, Rail Cargo Group, SBB Cargo, SNCF Logistics, ZSSK Cargo.

Koalicjanci Rail Freight Forward